Články


Překročení rychlosti

29 komentářů 2013-01-07 Přečteno: 12 760x

Řidiči se mnohdy domnívají, že přestupek lze spáchat jen při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Tak tomu ovšem není. Je vhodné připomenout, že kromě konkrétních rychlostních limitů pro jízdu v obci a mimo obec zákon stanovuje obecné (abstraktní) pravidla upravující rychlost vozidla.

Obecná úprava rychlosti vozidla

Podle zákona musí řidič přizpůsobit svou rychlost mnoha okolnostem, které ovlivňují bezpečnost jízdy. Především musí přizpůsobit svou rychlost:

  • svým schopnostem,
  • vlastnostem vozidla a nákladu,
  • předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě,
  • povětrnostním podmínkám,
  • jiným okolnostem, které je možno předvídat.

 

Překročení rychlosti v obci

Obecně platí, že v obci smí vozidlo jet maximálně rychlostí 50 km/h. Po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, která prochází obcí, je možné jet rychlostí 80 km/h. To ovšem platí pouze v případě, že místní dopravní značení nepřikazuje rychlost jinou. Snížit nejvyšší povolenou rychlost je možné bez omezení, zvýšit ji je však možné nanejvýš o 30 km/h).

Pokud řidič překročí v obci nejvyšší povolenou rychlost, dopouští se přestupku. Sankce za přestupek se odvíjí od toho, o kolik byla tato rychlost překročena.

 

 

 

 

 

 

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 5 km/h    pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 - 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 6 až 19 km/h  pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 - 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 20 až 39 km/h pokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 40 km/h a více           nelze projednat  

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč

a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

Z tabulky je patrno, že výše hrozící pokuty se odvíjí od toho, zda bude přestupek řešen v blokovém nebo ve správním řízení. Řidiči, který souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, bude uložena pokuta v nižší výměře. Při vysokém překročení povolené rychlosti však není možné projednat přestupek v blokovém řízení a o sankci bude rozhodnuto ve správním řízení. Správní orgán je v takovém případě povinen řidiči uložit sankci zákaz řízení motorových vozidel nejméně na dobu 6 měsíců. Zákaz řízení na 1 až 6 měsíců hrozí také řidiči, který překročil rychlost o 20 až 39 km/h ve dvanácti předcházejících měsících dvakrát a vícekrát.  Ani v tomto případě není možné projednat přestupek v blokovém řízení.

 

Překročení rychlosti mimo obec

Mimo obec smí jet řidič s vozidlem rychlostí nejvýše 90 km/h, na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla maximálně rychlostí 130 km/h. Tyto limity mohou být místním dopravním značením sníženy, nikoliv však zvýšeny.

I při překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec se výše hrozící sankce odvíjí od toho, o kolik byla nejvyšší rychlost překročena.

 

 

 

 

 

 

 

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 10 km/h    pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 - 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 11 až 29 km/h  pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 - 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 30 až 49 km/h pokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 50 km/h a více           nelze projednat 

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč

a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

 

 

Tolerance rychloměrů a radarů

Za překročení rychlosti může být řidiči uložena sankce, pouze pokud je překročení rychlosti dostatečně prokázáno. Překročení rychlosti je zpravidla prokazováno záznamem z policejního radaru. Radary však nejsou absolutně přesné, a proto je nutné počítat s jejich odchylkou. V ČR jsou radary schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h při zjištěné rychlosti do 100 km/h, respektive ± 3 % při zjištěné rychlosti nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních limitů. Proto je například překročení rychlosti 110 km/h prokázané až tehdy, zobrazí-li radar rychlost nejméně 113,4 km/h a podobně.

Jestliže vyjde najevo, že uvedená minimální tolerance nebyla v jednotlivých případech dodržena a řidič byl pokutován v blokovém řízení i za překročení rychlosti, které nebylo řádně prokázáno, je nutné iniciovat uplatnění mimořádných opravných prostředků pro porušení zákona (přezkumné řízení), ke kterému jsou příslušné krajské úřady a v hlavním městě Praze ministerstvo dopravy.

Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován.

 

Nepatrné překročení rychlosti

Ani při překročení rychlosti se řidič nemusí dopustit přestupku. Pokud vozidlo překročilo povolenou rychlost (po odečtení odchylky radaru) pouze nepatrně, nemusí být naplněn jeden ze znaků přestupku. Ke spáchání přestupku je potřeba naplnit nejen stránku formální (v tomto případě překročení povolené rychlosti), ale i stránku materiální – porušení pravidel silničního provozu musí porušovat nebo ohrožovat zájem společnosti. A právě při nepatrném překročení rychlosti je potřeba se blíže zabývat okolnostmi, za kterých k překročení rychlosti došlo. O dopravní přestupek se proto zpravidla nebude jednat, pokud k překročení rychlosti došlo např. na okraji obce, v době nulového provozu a na přehledném úseku.

 

 

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Překročení rychlosti 29 dark.rider BMarcellus
4 let, 6 měsíců Překročení rychlosti

Foto galerie


Články