Články


Dopravní kontrola

2012-12-19 Přečteno: 5 058x

Taky už se vám někdy stalo, že si vás vychutnal policista takovým způsobem, že jste si až říkali jestli tohle může? Nebo si prostě nejste jistí platnými předpisy? Tak pro vás mám tento článek ohledně dopravní kontroly. 

Kdo může zastavovat vozidla?

Zastavit vozidlo je oprávněn:

 • Policista v uniformě - zastavit vozidlo je tedy oprávněn pouze policista v některém ze stejnokrojů, nejste povinni uposlechnout výzev osoby oblečené pouze v černém tričku se žlutým nápisem „POLICIE“
 • Vojenský policista v uniformě - stejná pravidla jako u státního policisty
 • Strážník obecní/městské policie v uniformě – ten však může zastavit vozidlo pouze ve dvou situacích:
  • před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob
  • jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího   se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Strážníci obecní policie tedy nemohou zastavovat vozidla k namátkové silniční kontrole.

 • Celník ve stejnokroji - ten však může zastavovat vozidla pouze při plnění svých úkolů, mezi které patří především kontrolní vážení vozidel a kontrola úhrady dálniční známky a mýta.
 • Dále: Zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu, účastník dopravní nehody, dopravce (tedy nejčastěji řidič autobusu),pedagogický dozor, průvodce vedených nebo hnaných zvířat, osoba, která provádí práci na silnici.

Průběh dopravní kontroly

Namátkové dopravní kontroly mohou vykonávat pouze příslušníci Policie ČR, strážníci obecní/městské policie mohou provést dopravní kontrolu pouze při podezření ze spáchání přestupku.

Policista zpravidla po zastavení vozidla slovně a zároveň vojenským způsobem pozdraví řídiče  a vyzve ho k vypnutí motoru. Kontrola by měla být zahájena výzvou k předložení dokladů. Řidič je povinen u mít u sebe:

 • řidičský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • doklad o sjednaném povinném ručení (tzv. zelená karta)

Zatímco příslušník Policie ČR může požadovat všechny výše uvedené doklady, strážníci obecní/městské policie a celníci může po řidiči požadovat pouze řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz). 

Při namátkové dopravní kontrole nejsou policisté bez dalšího oprávněni vyžadovat po řidiči občanský průkaz. Občanský průkaz je možné po řidiči vyžadovat pouze v určitých situacích, tedy např. při podezření ze spáchání přestupku či trestného činu.

Prohlídka vozidla

Prohlídku vozidla je možné provést, pouze v rámci pátrání po:

 • osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České   republiky
 • zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
 • věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností

To vše však pouze za podmínky, že má zasahující policista důvodné podezření, že se ve vozidle takové věci či osoby nachází.

Jinak může Policie ČR přistoupit k prohlídce vozidla, pouze pokud má důvodné podezření o spáchání trestného činu v souvislosti s provozem vozidla. Obecní/městská police nesmí provádět prohlídku vozidla.

Provedení namátkové prohlídky vozidla v rámci dopravní kontroly je nezákonné.

Policista je při plnění úkolů povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Policista se chová nezdvořile, kupříkladu jestliže sdělení doprovází nevhodnými komentáři (jste snad slepý /hluchý/, že jste něco neviděl /neslyšel), nedbá cti a důstojnosti, když například před zraky dalších osob donutí řidiče (byť podnapilého) stát několik minut čelem k vozidlu s rukama založenými za hlavou. Pokud kdokoliv nabude dojmu, že policista svým chováním vybočil z výše uvedených povinností, může se stížností obrátit na oddělení kontroly, popř. inspekci MV. Je nutné upozornit, že prokazování těchto prohřešků policistů je problematické, a proto dokumentování situace (např. záznamem zvuku a obrazu mobilním telefonem) či zjištění přítomných svědků, bude vítaným důkazním prostředkem.

Blokové řízení

Osoba podezřelá ze spáchání přestupku musí souhlasit nejen s projednáním v blokovém řízení, ale i s výší pokuty, která má být uložena. Z právního hlediska však není rozhodující, zdali uloženou pokutu přestupce zaplatí na místě nebo zda převezme poštovní poukázku a pokutu zaplatí až následně. V obou případech je uložení pokuty konečným řešením dopravního přestupku. Možnost následné obrany je podstatně ztížena právě z důvodu souhlasu přestupce s vyřízením věci v blokovém řízení.

Jestliže má řidič za to, že se nedopustil přestupku, neměl by přistoupit na návrh policisty věc vyřídit uložením pokuty v blokovém řízení. Po vyjádření nesouhlasu s blokovým řízením je policista povinen sepsat záznam o dopravním přestupku, ve kterém by měl vylíčit všechny podstatné okolnosti nasvědčující tomu, že řidič spáchal dopravní přestupek. Policista je povinen tento záznam předložit řidiči k nahlédnutí a umožnit mu, aby k věci vyjádřil. Věc bude poté řešena ve správním řízení.

Zadržení řidičského průkazu

Při závažném porušení pravidel silničního provozu je policista oprávněn řidiči zadržet jeho řidičský průkaz. Možnost zadržet řidiči řidičský průkaz má pouze příslušník Policie ČR, nikoliv však strážník obecní (městské) policie, celník, nebo příslušník vojenské policie. Zadržení řidičského průkazu je významnou pravomocí v rukou policistů, neboť držitel zadrženého řidičského průkazu nesmí po dobu zadržení řídit motorová vozidla. Proti tomuto úkonu nemá řidič k dispozici žádné opravné prostředky. Zákon proto vymezuje důvody pro zadržení řidičského průkazu.

Řidičský průkaz je možné zadržet řidiči, který:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví
 • ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen   oznámit policii (tedy pokud při nehodě došlo ke zranění, ke škodě nad 100.000,- Kč, nebo ke škodě na majetku třetí osoby)
 • řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
 • se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny
 • řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

K zadržení řidičského průkazu může dojít pouze bezprostředně poté, co došlo k některému z výše uvedených jednání. Policista nemá pravomoc zadržet řidičský průkaz např. po uplynutí několika dnů (pokud se např. bezprostředně po dopravní nehodě jeví, že byla zaviněna řidičem A, avšak z výpovědí svědků po několika dnech vyplyne, že byla zaviněna řidičem B, již policista není oprávněn tomuto řidiči zadržet řidičský průkaz).

A pomatujte policie nikdy nespí! (skoro nikdy) :D

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články